سرمایه های داخل استان و امکانات دولتی برای توسعه کردستان کافی نیست/ نباید از ظرفیت های قابل توجه اصناف و تجارت خارجی در کردستان غافل شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان:
با توجه امکانات کم دولتی و حجم زیاد سرمایه برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان ما نیازمند جذب و توجه بیشتر به بخش خصوصی در کردستان هستیم. که ما نباید از ظرفیتها و قابلیت های بخش اصناف و تجارت خارجی غافل شویم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج اصناف و بازاریان کردستان،رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به مناسبت روزملی اصناف و دهم تیر ماه روز ملی صنعت و معدن در مصاحبه با خبرنگار بسیج اصناف کردستان گفت: با توجه امکانات کم دولتی و حجم زیاد سرمایه برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان ما نیازمند جذب و توجه بیشتر به بخش خصوصی در کردستان هستیم. که ما نباید از ظرفیتها و قابلیت های بخش اصناف و تجارت خارجی غافل شویم.

استان